Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Bł. Laury Vicuña w Krakowie i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) , informuję, że:

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie, z siedzibą: os. Jagiellońskie 17, 31-833 Kraków, reprezentowanym przez  Dyrektora.

Kontaktować się z nami można w następujący sposób:

 • listownie: Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie, os. Jagiellońskie 17,
  31- 833 Kraków;
 • elektronicznie: dyrektor@dominik.edu.pl
 • telefonicznie: 012/ 648 46 25

Cele i podstawy przetwarzania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

Odbiorcy danych osobowych.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencja niepodania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy szkoły i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z Nami