Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkól Sióstr Salezjanek w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  http://dominik.edu.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie

os. Jagiellońskie 17, 31 – 833 Kraków

tel. 12/648-46-25

e-mail: sekretariat@dominik.edu.pl

 

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: przed 2018-09-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą /15.06.2021/
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część z nich zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np. Ctrl++ (powiększenie), Ctrl+- (pomniejszenie), Ctrl+0 (rozmiar pierwotny), F11 (tryb pełnoekranowy), Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego), Ctrl+C (kopiowanie), Ctrl+S (zapisanie strony), Ctrl+F (szukanie na stronie), Ctrl+P (drukowanie), Ctrl+I (informacje o stronie), Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)
 • strona internetowa nie ma możliwość zmiany kontrastu i wielkości liter
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły,  adres email:  sekretariat@dominik.edu.pl,  nr tel. 12/648-46-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury wnioskowo-skargowej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła nie posiada podjazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi prowadzą schody. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.
 2. Osobom na wózkach inwalidzkich – po kontakcie telefonicznym z sekretariatem – umożliwia się wejście do szkoły drzwiami od boiska (płaskie schody umożliwiające wjazd).
 3. Budynek nie posiada wind  dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 5. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego, brak znaczników TO TU.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z Nami